Avalik kiri Freiburgi linnale

Järgnev avalik kiri on saadetud Freiburgi linnale Dokumendi Sihtasutuse poolt, mis on seisukohavõtt Freiburgi IT-strateegiale diskussioonis. Kiri on oma originaalkeeles (saksa) ja –formaadis kättesaadav siit: http://wiki.documentfoundation.org/File:OffenerBriefFreiburg.pdf

Samal ajal on Dokumendi Sihtasutus liitunud ka Open Source Business Alliance’i avatud kirjaga, mis on nähtav siit: http://www.osb-alliance.de/fileadmin/Themen_News/121116_B_Stadt_Freiburg.pdf

Austatud daamid ja härrad,

Meile kui LibreOffice’i halduritele on kahetsusväärne Freiburgi linna erakordne otsus liikuda tagasi patenteeritud, suletud tarkvara juurde ning samas eemalduda avatud Avatud Dokumendi (OpenDocument)formaadist. Otsuse aluseks olev raport sisaldab mitmeid küsitavaid väiteid.

Meile teadaolevalt ei ole raporti tegemisel konsulteeritud ühegi vaba ja avatud tarkvara eksperdiga. LibreOffice’i projekt on arendajate kogukonda tugevdanud, tehes seda läbi majanduslikel põhimõtetel loodud sõltumatu LibreOffice’i projektiga, kus arendajate hulk on märkimisväärselt tõusnud. [1]

Dokumendi Sihtasutus on Berliini tsiviilseadustel põhinev ja seal asuv mittetulundusorganisatsioon, mis kindlustab jätkuva arengu ja abi, sõltumata erinevate indiviidide majanduslikest huvidest. See on võimaldanud paljudel ülemaailmsetel ettevõtetel, nagu Intel, Google, Red Hat ja SUSE, LibreOffice’i projekti toetada. Toetajate hulka toovad järjest enam täiendust saksa keelt kõnelevad ettevõtted, kes suudavad anda eksperthinnanguid ja nõuandeid nii migreerimise, tarkvara arenduse kui ka professionaalse tehnilist toe alastel küsimustel, mis on loonud töökohti ka Saksamaale. Raportis välja toodud puudus, et vaba tarkvara professionaalne tehniline tugi ei ole garanteeritud, on seega sisuliselt eksitav.

Meie arusaama kohaselt on tegemist kalli projektiga, sest uuemate Microsoft’i toodete migreerimine ja inimeste koolitamine antud tarkvara kasutamiseks ja uue kasutajaliidesega töötamiseks on vaja teha kalleid tehnilisi adaptsioone.

Vaba tarkvara migreerimine ei ole kõigest katsetamata teooria, nagu näitab München’i linna projekt, mis suutis saavutada läbi professionaalse migreerimise enda tasuvuse ka keskmise aja jooksul. Lisaks on migreerimisprojektid pooleli nii Kopenhaagen’i linna haiglates, Umbria regioonis, Milan’i ja Bolzano provintsides, Las Palmas’es (Hispaania), Limerick’is (Irimaa) ja Largo (Florida) linnas. Hiljuti korraldatud LibreOffice’i konverents, milles osales üle 200 esineja 30.-st riigist, ja mille korraldamist toetasid nii (Saksamaa) Majandus- kui ka Siseministeerium, kes mõistavad samuti vaba tarkvara ja avatud dokumendi formaadi edaspidise tutvustamise ja arengu panustamist.

Suur osa vaba tarkvaraga ette tulevaid probleeme on võimalik lahendada meie praktiliste kogemustega. Tuletame meelde, et ühe ettevõtte patenteeritud tarkvara migreerimiseks tehtavad kulutused koos litsentside ostmisega lähevad sisuliselt ainult ühe firma kätte, samas kui vaba tarkvarasse investeerides liigub raha olemasolevasse kohalike ettevõtete ökosüsteemi, mis suudavad migreerimisel pakkuda professionaalset nõustamist.

Lisaks tähendab patenteeritud tarkvara kasutuselevõtt suuremahuliste ülesannete täitmist – migreerimiseks on vaja tohutuid inim-, finants- ja ajaressursse, mis ei ole ühegi poole huvides, eriti seejuures maksumaksja huvides.

Freiburgi linna otsus võtta kasutusele patenteeritud tarkvara, on meie seisukohast ekslik. Sellega kaotab linn oma tarkvaralise vabaduse ja sõltumatuse. Samaväärse investeeringu tegemine vabavaralise tarkvara kasutusele võtmiseks kataks igal juhul kõikvõimalike ettetulevate probleemide lahendamise.

Dokumendi Sihtasutus on mittetulundusfond, ja me oleme rõõmuga valmis vastama igasugustele tehnilistele küsimustele, mis on seotud LibreOffice’i kontoripaketiga või avatud dokumendi formaadiga.

Florian Effenberger
Juhatuse esimees
Dokumendi Sihtasutus

Thorsten Behrens
Juhatuse aseesimees
Dokumendi Sihtasutus

[1] http://conference.libreoffice.org/talks/content/sessions/003/files/berlin-achievements.pdf