Kuidas LibreOffice Writeris leheküljenumbreid kasutada?

Käesolevat juhendit on 4.märtsil 2016 täiendatud LibreOffice 5.1 baasil Edmund Laugassoni poolt.

Lehekülgede nummerdamine on hea näide sellest, kuidas stiilipõhised vormindused aitavad tööd dokumentidega LibreOffice’is oluliselt lihtsustada ning kuidas antud kontoritarkvara oma funktsioonid paljuski ümber stiilide on ehitanud. Ehkki lihtsamaid toiminguid, nagu nummerdamine, on võimalik teha ka väga lihtsalt, siis nõudlikumate kasutusnippide tarvis ei pääse stiilidega töötamisest üle ega ümber.

Esmane nummerdamine

Enamlevinud nummerdamise stiiliks on leheküljenumbrite lisamine ühele ühtselt vormistatud dokumendile, alustades esimesest  leheküljest (kus tavaliselt leheküljenumbrit ei kuvata) ja lõpetades viimase lehekülje numbriga. Leheküljenumbrite lisamiseks:

 • Viia esmalt tekstikursor dokumendi päisesse, jalusesse (või mujale, kuhu  leheküljenumbrit soovitakse lisada)

Leheküljenumbri lisamiseks on kaks lihtsamat võimalust (alates Libreoffice 5.1-st)

 • Lisamine->Leheküljenumber

LibO-5112_Lisamine-Valjad-LKnr_otse

 • Lisamine->Väljad->Leheküljenumber (vanemates LibreOffice’i versioonides)
LibO-5112_Lisamine-Valjad-LKnr

 

 • Nüüd on leheküljenumbri väli lisatud sinna, kuhu eelnevalt paigutati tekstikursor.

Leheküljenumbri kaotamine esimeselt leheküljelt

Tavaliselt ei kuvata leheküljenumbrit tiitellehel. Selle lisamiseks valida menüüst Vormindus->Tiitelleht.

LibO-5112_Vormindus-Tiitelleht

Saab valida kas teisendatakse olemasolev lehekülg tiitelleheks või lisatakse uus lehekülg leheküljestiiliga Esimene lehekülg. Saab ka lisada mitu tiitellehte juhul kui selline vajadus peaks tekkima ning saab ka määrata asukoha (dokumendi algusesse või määratud leheküljele) kuhu tiitelleht (või -lehed) lisatakse. Omakorda saab tiitellehe lisamise käigus vajadusel ka leheküljenummerdust muuta ehk siis alustada nummerdust soovitud numbrist alates valiku Leheküljenummerdus lähtestatakse pärast tiitellehti abil – sinna lahtrisse saab sisestada soovitud nummerduse alguse järgmisel leheküljel peale tiitellehte või tiitellehti.

.LibO-5112_Tiitellehe-lisamine

Teine võimalus tiitellehelt leheküljenumbri kaotamiseks, mida ei ole soovitatud kasutada kuna pisut tülikam kuid siiski annab võimaluse näiteks vanemates LibreOffice’i versioonides kus eespool kirjeldatud tiitellehe lisamise võimalus puudub. Vanemates versioonides võib ka leheküljestiil Esimene lehekülg puududa – siis tuleb ka see lisada ning jalust mitte aktiveerida, mis ongi eraldi leheküljestiili loomise eesmärk – vabaneda leheküljenumbrist läbi jaluse eemaldamise kus tavaliselt leheküljenumber asub. Oma leheküljestiili lisamisest on juttu allpool.

 • asetada tekstikursor soovitud leheküljele mistahes kohta (1)
 • avada menüüst Stiilid->Stiilid ja vormindus (vanemas LibreOffice’is Vormindus->Stiilid ja vormindus) (kiirklahv F11)
 • avada Leheküljestiilid (2)
 • topeltklõpsata leheküljestiilil Esimene lehekülg (3)

LibO-5112_Leheküljestiili-rakendamine

Siin tuleb ise käsitsi peale tiitelleheks määratud lehekülge sisestada leheküljevahetus (CTRL+Enter või menüüst Lisamine->Leheküljepiir), et järgnevate lehekülgede info ei nihkuks tiitellehele. See tehakse automaatselt ära esimese variandi puhul tiitellehte lisades – seega tuleks eelistada seda.

Lehekülgede nummerdamine vanemates LibreOffice’i versioonides

Kergema ülevaate saamiseks toome välja ka LibreOffice’i nummerduse lisamise eestikeelse õpetusvideo (varasema LibreOffice’i baasil):

Leheküljenumbrite lisamise videoõpetus

Leheküljenumbri asukohas oleva lõigustiili vorminduse muutmine

Sageli on leheküljenumbrite puhul vaja muuta joondust. Kuigi seda saab teha otsese vorminduse abil (vastavat joondusnuppu klõpsates), on seda siiski soovitav teha vastava lõigustiili muutmise abil. See on mõistlik kuna stiilide kasutamisega vähendatakse oluliselt töövaeva, sest stiilide kasutamise mõte on: muuda üks kord ja kasuta palju kordi. Lisaks hiljem vastava stiili muutmisega muudetakse korraga ära kõik need kohad kus vastavat stiili kasutati. Otsese vorminduse puhul tuleb seda teha käsitsi.

Päise või jaluse stiili muutmiseks (kus tavaliselt leheküljenumber asub) asetada tekstikursor esmalt vastavasse kohta ning seejärel valida Stiilid->Redigeeri stiili…:

LibO-5112_Stiilid_Redigeeri-stiili

Selle valiku saab ka vastava tekstilõigu (näiteks jaluse) kohal hiirekursorit hoides ning hiire paremklahvi klõpsamisel avanevast kiirmenüüst Redigeeri lõigu stiili… valides.

LibO-5112_Redigeeri-loigu-stiili

Jälgida, et avanenud stiilimuutmise akna pealkirjas sisaldub soovitud stiili nimetus, mida muuta vaja, siin näites Lõigustiil: Jalus (1) ning seejärel joondada kaardil Joondus (2) soovitud suunas (nt keskele (3)) ja kinnitada valik Sobib (4) nupuga:

LibO-5112_Loigustiil-jalus

Kui aga ei lisatud leheküljenumbrit päisesse, jalusesse siis vastava stiili muutmiseks avada Stiilid->Stiilid ja vormindus (vanemas LibreOffice’is Vormindus->Stiilid ja vormindus):

LibO-5112_Stiilid_Stiilid-ja-vormindus

… ja leida valikust muutmist vajav stiil (tekstikursori asukohas olev stiil on juba aktiveeritud) ning muuta seda või siis kasutada eespool toodud vastava tekstilõigu kohal hiire paremklahvi klõpsates avanevast menüüst valiku Redigeeri lõigu stiili… võimalust.

Võib ka lisada vajalikud märgistused (punkt numbri järel, sidekriips enne ja pärast numbrit jne). Igal leheküljel on nüüd samas stiilis nummerdus.

Lehekülje nummerdusvormingu muutmine

Hetkel on dokumendi jalusesse (või päisesse) lisatud nummerdus ühes stiilis ning ühtegi muudatust leheküljenumbrite erinevaks kujutamiseks eri lehekülgedel kuid sama leheküljestiili sees teha ei saa. Seda on võimalik saavutada erinevate leheküljestiilide abil, millega tutvume järgmises peatükis.

Hetkel kasutusel oleva leheküljestiili nummerdusvormingu muutmiseks:

 • Vormindus->Lehekülg
 • kaardilt Lehekülg muuda Vorming

LibO-5112_lk-nummerdusstiili-muutmine

Paneme tähele dialoogiakna pealkirja Leheküljestiil: Vaikimisi – see tähendabki, et muudetakse ainult vastavat leheküljestiili. Kui hiljem rakendatakse mõni teine leheküljestiil siis seal tuleb eraldi muudatused teha.

Siin dialoogiaknas tuuakse ära kõik erinevad nummerduse vormingud, alates tavalistest araabia ja rooma numbritest ja lõpetades erinevate tähestikega. Kus iganes vastavat leheküljestiili kasutatakse, nummerduse vorming muudetakse automaatselt vastavalt stiilis tehtud muudatustele.

Leheküljenumbreid saab tegelikult erinevate väljade abil ka kombineerida. Näiteks on võimalik lisada jalusesse leheküljenumbri väli ning selle järgi lisada leheküljenumbrite arv dokumendis (selle leiab samast väljade menüüst, kust leheküljenumbridki). Väljade vahele võib lisada sobiva märgi või lühendid, näiteks kaldkriipsu (1/3) või lühendid (1/3-st).

Lehekülje seadeid saab muuta ka olekuribal oleva leheküljestiili nimel hiire vasaku klahviga klõpsates ja paremklahvi alt saab valida teist leheküljestiili:

LibO-5112_Lehekuljestiili-muutmine

 

Leheküljenummerduse alustamine soovitud numbrist

Aktiveerime soovitud nummerduse:

 • Asetada tekstikursor soovitud lehekülje esimesse tekstilõiku
 • rippmenüüst Vormindus->Lõik… või hiire paremklahvi alt valida Lõik…
 • avanenud dialoogiaknas kaardilt Tekstivoog määrata Piirid alt Lisatakse ja Leheküljestiiliga ning sisestada soovitud nummerduse algus lahtris Leheküljenumber: (näiteks alustame nummerdust numbrist 5) ja salvestada muudatus nupuga Sobib:LibO-5112_Loik-Tekstivoog-Piirid

Paneme tähele, et leheküljestiili siin ei muudeta kuid kui eelnevalt on loodud eraldi leheküljestiil (koos võimaliku eraldi nummerdusvorminguga) siis on võimalik seda ka koheselt siin muuta, rakendades soovitud leheküljestiil koos soovitud nummerduse algusega.

Nüüd leheküljenumbrit lisades alustatakse nummerdust soovitud numbrist. Kui soovitakse jätkata sama nummerdusega siis jäta lahtrisse Leheküljenumber 0.

Nüüd tuleb lisada ka leheküljenummerdus:

 • asetada tekstikursor soovitud asukohta kuhu leheküljenumbrit soovitakse lisada (tavaliselt päis või jalus)
 • rippmenüüst Lisamine->Leheküljenumber (või ka Lisamine->Väljad->Leheküljenumber)
 • leheküljenumber lisatakse soovitud numbrist alates – paneme tähele ka olekuribal näidatavat infot – soovitud numbrist alates nummerdust näidatakse sulgudesLibO-5112_LK-nr-soovitud-numbrist

Selliselt võib järgmisel leheküljel määrata ka uue nummerduse alguse, näiteks 10:

LibO-5112_LK-nr-soovitud-numbrist_vol2

Kui soovitud nummerduse alguse muutmine on aktiveeritud eespool kirjeldatud viisil siis omakorda on võimalik tekitada nihe juba määratud nummerduse alguse suhtes, mis jätkub järgnevatel lehekülgedel. Ehk siis kui lehekülje esimese lõigu seadete alt on nummerduse algus muudetud siis sellele saab lisada omakorda nihke. Selliselt lisatud leheküljenumbri eemaldamisel kustub ka nihe ning uuesti lisamisel arvestatakse vaid lehekülje esimeses tekstilõigus määratud nummerduse alguse muudatusega. Selliselt nummerduse nihet lisades on võimalik käsitsi eraldi nummerdust tekitada, mis aga ei ole väga soovitatav kuna selliselt lisatud leheküljenumbri kustutamisel kustub ka nihe ja uuesti lisamisel arvestatakse vaid eespool kirjeldatud lõigustiilis määratud soovitud nummerduse algusega.

NB! Selleks, et nihke lisamine toimiks, on vahepeal vaja lisada eraldi leheküljestiil järgnevale leheküljele (vt järgmine osa). Olemasoleva nummerduse nihet saab tekitada:

 • asetada tekstikursor soovitud asukohta (tavaliselt päis, jalus)
 • Lisamine->Väljad->Muud väljad… (kiirklahv: CTRL+F2)
 • kaardilt Dokument valida tüüp Lehekülg ja valik Leheküljenumbrid
 • lahtrisse Nihe kirjutada soovitud nihe (nt 5) – kui palju hiljem peab nummerdus algama (kui pannakse miinusmärk ette siis on nihe negatiivne ja alustatakse varem):

LibO-5112_Lehekuljestiilid-Nihe

Selle käigus on võimalik ka omakorda leheküljenummerduse vormingut muuta vajadusel. Kui soovitakse alustada nummerdust numbriga 0 siis tuleb nihkeks panna -1.

Uue leheküljestiili loomine ja kasutamine

Uue leheküljestiili loomiseks:

 • avada rippmenüüst Stiilid->Stiilid ja vormindus (vanemas Vormindus->Stiilid ja vormindus) (kiirklahv F11)
 • aktiveerida Leheküljestiilid

LibO-5112_Lehekuljestiilid

 • vali (soovitavalt vabal pinnal) hiire paremklahvi alt Uus…LibO-5112_Lehekuljestiilid-Uus

Hiljem saab loodud stiili seadeid valiku Muuda… alt muuta kui vastaval stiilil hiire paremklahvi klõpsata.

Kaardil Korraldaja saab määrata loodava leheküljestiili nime:

LibO-5112_Lehekuljestiilid-nimi

Kaardil Lehekülg saab vajadusel muuta nummerdusvormingut:

LibO-5112_Lehekuljestiilid-nummerdusstiil

Kui soovime loodavale leheküljestiilile leheküljenumbrit jalusesse siis lubame selle kaardil Jalus:

LibO-5112_Lehekuljestiilid-jalus

Uue leheküljestiili loomise kinnitamiseks klõpsa dialoogiakna nuppu Sobib.

Uue või teise leheküljestiili rakendamiseks on kaks võimalust:

 • tekstikursor asetada soovitud leheküljele (1) ning hiire vasaku klahviga topeltklõps soovitud leheküljestiilil (2)

LibO-5112_Lehekuljestiilid-rakendamine

Teine võimalus teise leheküljestiili rakendamiseks on:

 • rippmenüüst Lisamine->Manuaalne piir
 • valida soovitud leheküljestiil (siin näites MP0) ja kinnita Sobib nupuga

LibO-5112_Lehekuljestiilid-piiri-lisamine

Paneme tähele, et ka siin on võimalik uuesti nummerdust alustada, märkides Muudetakse lehekülgede nummerdust ning sisestades soovitud algusnumbri. Kui siin seda tehakse siis lisatakse nummerduse alguse muudatus samasse kohta, mis avanes eespool kirjeldatud lehekülje esimese tekstilõigu seadete (Vormindus->Lõik või hiire paremklahvi alt Lõik…) alt vahekaardil Tekstivoog ning jaotis Piirid.

Selliselt saab lisada ka näiteks rõhtpaigutusega lehekülje peale püstpaigutusega lehekülge.

Nummerdamise automatiseerimine stiilide abil

Sellist manuaalse piiri järel muutuvaid stiile on võimalik defineerida ka automaatseteks, sealhulgas saab määrata ka leheküljenumbrite stiilimuutusi vastavalt eelmääratud lõigustiilile. Tavapäraselt kasutatakse selliseid automaatseid muudatusi näiteks erinevate pealkirjade järgselt muudatuste tegemiseks. Nummerduse muudatuste automatiseerimise salvestamiseks tee järgmist:

 • Ava Stiilid menüüst Stiilid ja Vormindus (vanemas LibreOffice’i versioonis on see valik Vormindus menüüs) ning avanenud dialoogiaknas loo uus lõigustiil (esimene ikoon Stiilid ja vormindus aknas) vastavalt oma vajadustele LibO-5112_Loigustiilid
  • või tee sobival lõigustiilil hiirega paremklõps ja vali muuda
 • Kui uus lõigustiil loodud siis ava tekstilõigu seaded ning vahekaardil Tekstivoog vahelehekülg ning tee linnuke Piirid jaotises valikusse Lisatakse. Nüüd avatakse sulle järgmised valikud, milleks vaikimisi on Piiri tüübiks Lehekülg ja Paigutus:Enne.
 • Lisaks tuleb teha linnuke valikusse Leheküljestiiliga ning valida lõigustiil (mille oled ise loonud või peale mida on vajalik nummerduse muutmine). Lisaks saad Leheküljenumber alt valida, millisest numbrist nummerdamist uuel lehel alustatakse.
LibO-5112_Lehekuljestiilid-nummerduse-automatiseerimine

Edaspidi, olgu tegemist manuaalse või automaatse lehekülje piiri lisamisega, muutub ka sinu nummerduse stiil, vastavalt eelpool tehtud valikutele. Tegemist ei pea olema tingimata nummerduse taasalustamisega, vaid muuta võib lasta ka ainult näiteks nummerduse stiili (araabia numbrite asemel rooma numbrid) või paigutust lehel (nt paremal või vasakul pool lehekülge).

Lisaks on võimalik erinevate leheküljestiilide vahetamist automaatseks seada. Näiteks parema lehekülje stiilile võib uue lehekülje lisandudes automaatselt rakendada vasaku lehekülje stiili ja sealt edasi jälle parema lehekülje stiili. Nende seadete muutmiseks ja seadmiseks võid avada Vorminduse menüüst Lehekülg ja avanenud dialoogaknast avada Korraldaja vahelehe.

Sellisel juhul saad sa muuta hetkel kasutusel oleva stiili seadeid, teiste leheküljestiilide muutmiseks on hea kasutada Vorminduse menüüst avatava Stiilid ja Vormindused dialoogakna ning Leheküljestiilide alt saad sama korraldaja avada stiilile hiire paremklikki tehes ja avanenud valikust muuda valides.