Ülevaade küsitlusest “Kuidas kasutajaid LibreOffice’i kogukonnaga liita?”

2013. aasta oktoobris korraldas LibreOffice’i kogukond online-küsitluse teemal “Kuidas kasutajaid LibreOffice’i kogukonnaga liita?”. Tegemist on LibreOffice’i turunduosakonnas juba 2012. aasta LibreOffice’i Konverentsi raames väljakuulutatud ja 2013. aasta konverentsil uuesti kinnitatud strateegiaga. Selle kohaselt pole LibreOffice’i projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks oluline mitte LibreOffice’i kui toote tutvustamine, vaid LibreOffice’i kogukonna kaastöötajate järjepideva kasvu kindlustamine, kogukonna kommunikatsiooni parandamine ja LibreOffice’i kui brändi tutvustamine.

Vastavalt eelmainitud strateegiale püütigi leida vastus küsimusele, kuidas kasutajad LibreOffice’i kogunda suhtuvad ning millistel tingimustel nad kogukonnaga liituksid või oleksid nõus andma omapoolse panuse. Peaasjalikult sooviti teada saada just LibreOffice’i tavaliste lõppkasutajate arvamust, kes ei ole siiani kuidagi LibreOffice’i projektiga seotud. Küsitlus avaldati nii LibreOffice’i meililistides, rahvuvahelistes foorumites (aga ka kohalike keeltega foorumites) ja sotsiaalvõrgustikes. Edukale küsitlusele vastasid ligi 600 inimest, kes olid tänuväärselt nõus oma aega küsitlusele vastamiseks kasutama.

Küsitluse tulemused on täismahus kättesaadavad nii LibreOffice’i Vikis kui ka eraldi PDF-failina jagatud siin. Järgnevalt aga mõned üldistused ja järeldused, mida antud küsimustiku tulemuste põhjal on võimalik teha.

Kasutajad soovivad LibreOffice’iga liituda

Küsitluste tulemuste põhjal selgus, et enamus LibreOffice’i kasutajad leiaksid aega LibreOffice’i projektis omapoolselt projekti kaastööga panustamiseks. Ehkki paljud võivad arvata, et tasuta tarkvara kasutajatel pole mingit huvi kaasalöömiseks, on see siiski vaid levinud väärarusaam. Uuringu põhjal selgub, et umbes neljandik kasutajaid tõesti ei leiaks kaastööks aega või eelistavad pigem rahalist annetust. Umbes 33% kasutajatest aga ei tea kaasalöömise võimalusest üldse, või ei oska sellega kuidagi algust teha. Ülejäänud 40% küsitluste vastanutest tunnistab, et see oleks nende jaoks liiga keeruline või on nad juba ühel või teisel moel LibreOffice’i projektis kaasa löönud.

Pidades silmas seatud eesmärke, uurime siinkohal põhjalikumalt nende kolmandiku inimeste vastuseid, kes sooviksid omalt poolt LibreOffice’i projekti panustada.

Oma kaastöö jagamine tekitab kasutajates segadust

Uuringus esitatud 4. ja 2. küsimus (vastavalt: “Kui oled soovinud LibreOffice’i projektis kaasa lüüa, aga pole seda teinud, palun vasta miks?” ja “Kas Sa oled LibreOffice’i projektis kaasa löönud?”) viitavad selgelt asjaolule, et kasutajates tekitab segadust see, mida nad saaksid ise teha ja kuidas seda teha. Täpsemalt viitavad tulemused sellele, et LibreOffice’i kodulehekülg, aga ka projektiga igapäevaselt seotud inimesed, ei suuda selgelt välja tuua võimalusi projektis kaasa löömiseks.

Üheks edukamaks kaastöö vormiks on olnud LibreOffice’i enda Easy Hacks (eesti keeles Kerged Häkid – viitab kindla koodivea parandamisele või uue koodi kirjutamisele mõne konkreetse lahenduse välja töötamisele tarkvaras), kuid antud kaastöö vorm on mõeldud eelkõige arendajatele. Ning arendajatel on võimalik tutvuda põhjaliku nimekirjaga häkkimist vajavatest arendustest, mis on LibreOffice’i Vikis ka väga hästi dokumenteeritud.

Tavalised lõppkasutajad aga ei leia sellest pikast nimekirjast õiget informatsiooni või lahendust, mis annaks neile selge ülevaate ja ettekujutuse vajalikust tööst. Uurides lähemalt 2. ja 4. küsimuste vastuseid, aga ka teisi nendega seotud küsimusi, jaotub antud probleem kolme ossa:

  • Veebileheküljelt ei leia täpset informatsiooni, kuidas kaastööd teha
  • Veebilehekülg ei anna ülevaadet võimalikest töövahenditest, mida kaastöö tegemiseks kasutada
  • Kaastöö tegemiseks pole ühtegi gruppi või protsessi, mis tekitaks kaastöö tegijale projektist osavõtmise tunde

Kvaliteedihaldus ja dokumentatsioon on raskesti kättesaadavad

Küsitluse 7. küsimuses palusime kasutajatel ise vastata, millist informatsiooni on www.libreoffice.org leheküljelt nende jaoks raske leida. Võttes vastused kokku, otsitakse enamasti abitekste ning kaastöö teemadel otsitakse enamsasti lisainformatsiooni LibreOffice’i testide tegemiseks. Sisuliselt tähendab see erinevates keeltes olemasoleva dokumentatsiooni puudulikkust ja nende tekstide parema kvaliteedi tagamise vajadust. Kuigi küsitluse sügavam analüüs pole veel lõpetatud, viitavad need probleemid üheselt veebis asuvate materjalide puudulikkusele ja parandamise vajadusele.

Originaalartikkel: “Users: the Final Frontier?” Charles-H. Schulz